تیم

اعضا

حمید محمدی

مدیر عامل

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

سمت خالی

مسئول دفتر

امیرطه نوروزی

مشاور فنی مدیریت

کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

سمت خالی

مسئول عملیات

مانیا اسدی

سرپرست معماری

کارشناسی مهندسی معماری

اتیلا امینی

سرپرست سازه

کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

مهدی وفایی

سرپرست تاسیسات

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کارشناسی مهندسی برق

رضا ایمانیان نجف آبادی

سرپرست کیفیت

کارشناسی ارشد مهندسی جوشکاری

مهرداد جودی

سرپرست پروژه

کارشناسی مهندسی جوشکاری

عباس نادرپور

مسئول بازرگانی

تحصیل کرده

سمت خالی

مسئول مالی

رضا محمدی

مسئول اداری

تحصیل کرده

گواهی نامه ها

تقدیر نامه ها

کلمات کلیدی را وارد نمایید