تیم

حمید محمدی

مدیر عامل

کارشناس ارشد مهندسی عمران

سمت خالی

مسئول دفتر

سمت خالی

مسئول عملیات

سمت خالی

مسئول بازرگانی

سمت خالی

مسئول مالی

رضا محمدی

مسئول اداری

تحصیل کرده

کلمات کلیدی را وارد نمایید