تیم

اعضا

حمید محمدی

مدیر عامل

کارشناس ارشد مهندسی عمران

سمت خالی

مسئول دفتر

سمت خالی

مسئول عملیات

سمت خالی

مسئول بازرگانی

سمت خالی

مسئول مالی

رضا محمدی

مسئول اداری

تحصیل کرده

گواهی نامه ها

تقدیر نامه ها

کلمات کلیدی را وارد نمایید