بلاگ

2+4+11 کنفرانس سازه و فولاد

2+4+11 کنفرانس سازه و فولاد

2+4+11 کنفرانس سازه و فولاد

مانیاد به جمع حامیان فولادی یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد پیوست.

آگهی کنفرانس

مدیرعامل مانیاد، حمید محمدی، نیز به عنوان عضو کمیته اجرایی کنفرانس انتخاب شد.

کلمات کلیدی را وارد نمایید